Fundacja

 

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez:

 • wspieranie programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich;

 • propagowanie zespołu działań, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze;

 • podejmowanie problematyki skupiającej rewitalizację miast we współczesnej Polsce;

 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe  świetlic środowiskowych dla dzieci zagrożonych biedą oraz patologią społeczną;

 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;

 • organizowanie akcji bezpośredniej pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie;

 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;

 • fundowanie stypendiów;

 • realizację akcji szkoleniowych, informacyjnych, wydawniczych oraz promujących przedsięwzięcia zgodne z celami Fundacji;

 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów statutowych;

 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 • Prezes: Olga Karolina Tobiańska

 • Wiceprezes: Anna Kamińska


Rada Fundacji

 • Przewodniczący: Krzysztof Witkowski

 • Wiceprzewodniczący: Tomasz Kona

 • Członek: Piotr Kowerdej

 

Numer KRS: 0000510449
Numer NIP: 7282797911

 

Pliki do pobrania