Fundacja

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez:

 • wspieranie programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
 • propagowanie zespołu działań, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze,
 • podejmowanie problematyki skupiającej rewitalizację miast we współczesnej Polsce,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe  świetlic środowiskowych dla dzieci zagrożonych biedą oraz patologią społeczną,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
 • organizowanie akcji bezpośredniej pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 • fundowanie stypendiów,
 • realizację akcji szkoleniowych, informacyjnych, wydawniczych oraz promujących przedsięwzięcia zgodne z celami Fundacji,
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

Zarząd Fundacji
Prezes: Olga Karolina Tobiańska
Wiceprezes: Anna Kamińska

Rada Fundacji
Przewodniczący: Krzysztof Witkowski
Wiceprzewodniczący: Tomasz Kona
Członek: Piotr Kowerdej

KRS: 0000510449
NIP: 7282797911

 

Pliki do pobrania