Fundacja

Cel


Celem Fundacji jest dobroczynność i pomoc społeczna, wspieranie zdegradowanych obszarów miejskich poprzez promowanie odpowiednich programów ich rewitalizacji w tym propagowanie idei istnienia i powstawania świetlic środowiskowych prowadzących pracę z dziećmi i młodzieżą zagrożonych biedą oraz patologią społeczną, a także tworzenie i wspieranie działalności takich placówek.


Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:


a) wspieranie programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
b) propagowanie zespołu działań, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze,
c) podejmowanie problematyki skupiającej rewitalizację miast we współczesnej Polsce,
d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe  świetlic środowiskowych dla dzieci zagrożonych biedą oraz patologią społeczną,
e) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
f) organizowanie akcji bezpośredniej pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
h) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
i) fundowanie stypendiów,
j) realizację akcji szkoleniowych, informacyjnych, wydawniczych oraz promujących przedsięwzięcia zgodne z celami Fundacji,
k) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zarząd Fundacji
Prezes: Olga Karolina Tobiańska
Wiceprezes: Anna Kamińska

Rada Fundacji:
Przewodniczący: Krzysztof Witkowski
Wiceprzewodniczący: Tomasz Kona
Członek: Piotr Kowerdej

KRS 0000510449
NIP 7282797911